Current Location: English » Organization » College Committee »

Academic Committee

Honorary Chairman: Kui Wang

Chairman: Lihe Zhang

Vice Chairman: Qiang Zhang (Managing), Pengfei Tu

Commission (Sort by name): Xinshan Ye, Luwen Shi, Wanliang Lu, Zhongjun Li, Hongquan Zhang, Liangren Zhang, Wenhan Lin, Ning Jiao